वडादसैँंको आठौँ दिन राष्ट्रपति भण्डारी पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा – OSNepal

वडादसैँंको आठौँ दिन राष्ट्रपति भण्डारी पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा

LC (KTM) October 03, 2022 0

राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारी वडादसैँंको आठौँ दिन महाष्टमीको अवसरमा सोमबार काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–९ स्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा पूजापाठ एवम् दर्शन गर्नु उपस्थित हुनुहुँदै । तस्बिर ः पेमा लामा÷रासस

knf~rf]s eujtL dlGb/ kl/qmddf ub}{ /fi6«klt e08f/L
ag]kf, !& c;f]h M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L j8fb;}Fsf] cf7f}F lbg dxfi6dLsf] cj;/df ;f]daf/ sfe|]knf~rf]ssf] kfFrvfn gu/kflnsf–( l:yt knf~rf]s eujtL dlGb/df k”hfkf7 Pjd bz{gkl5 dlGb/ kl/qmddf ug'{x’Fb} . tl:a/ M k]df nfdf÷/f;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खर