कालेखोलीमा हिउँमा रम्दै बालबालिका • OSNepal

कालेखोलीमा हिउँमा रम्दै बालबालिका

LC (KTM) January 24, 2023 0

जुम्ला- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ स्थित कालेखोलीमा हिउँमा खेल्दै बालबालिका । तस्बिरः शुरबहादुर सिंह÷रासस

 

h’Dnf, !) df3M
afnaflnsf lxpFdf /dfpFb}
h’Dnfsf] rGbggfy gu/kflnsf– % sf afnaflnsf lxpFdf /dfpFb} . lxpF k/]/ lxpFb] afnLnfO{ /fxt ePsf] :yfgLojf;L atfpF5g . tl:a/ M ljho /fjt÷/f;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खर