देशभर उत्साहका साथ मतदान जारी, १०२ वर्षीय वृद्धबाट पनि मतदानपोखरा : कास्कीको मादी गाउँपालिका–८ धु्रव माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट १०२ वर्षीय वृद्ध वामदेव सापकोटाले मतदान गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै पोखरा–१७ महतगौडाको जानकी आधारभूत विद्यालयबाट ८९ वर्षीय चन्द्रकान्त भण्डारीले मतदान गर्नुभएको छ ।

कास्कीका ३१७ वटै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण तवरले मतदान भइरहेको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

!)@ jifL{o ;fksf]6fn] dtbfg
sf:sLsf] dfbL ufpFkflnsf–* l:yt w’|j dflj dtbfg s]Gb|jf6 !)@ jifL{o jfdb]j ;fksf]6fn] dtbfg ub}{ . tl:a/ M lgdbQ ;’j]bL, kf]v/f, /f;;
Comment